menu dblex
2
3bli
sjå
4avge
begå
dana
idka
jobb
knog
knåp
laga
möda
5bilda
dikta
gjord
göras
skapa
tjäna
valla
6alstra
arbete
bereda
bestyr
besvär
betyda
föreha
gjorda
handla
notera
orsaka
skriva
stifta
syssla
utföra
utgöra
uttala
7avlämna
avverka
bedriva
bestyra
erbjuda
förfara
gärning
göromål
uppgift
upphöja
uträtta
8beskriva
fullgöra
författa
förrätta
gestalta
prestera
slavgöra
statuera
tillfoga
uppfylla
upprätta
uppsätta
utarbeta
9arrangera
fabricera
framlägga
förskaffa
komponera
producera
tillverka
10framställa
förfärdiga
förorsakar
praktisera
verkställa
åstadkomma
11förverkliga
åvägabringa
14sysselsättning
tillryggalägga