menu dblex
2ge
4ange
göra
inge
visa
5bilda
dikta
driva
forma
rikta
skapa
spela
tolka
väcka
6alstra
anföra
avmåla
bereda
beröra
förete
kreera
ställa
teckna
utföra
utmåla
uttala
återge
7andraga
avbilda
avlägga
avverka
berätta
framdra
skildra
utlägga
8behandla
beskriva
beteckna
framföra
framvisa
förklara
förtälja
generera
gestalta
klargöra
nedlägga
redogöra
tillreda
uppträda
utarbeta
uttrycka
utveckla
9exprimera
fabricera
formulera
framkasta
framlägga
förelägga
klarlägga
producera
tillverka
uppställa
10föreställa
förfärdiga
konstruera
åstadkomma
11framställas
levandegöra
porträttera
symbolisera
återberätta
12personifiera
åskådliggöra
13förkroppsliga
offentliggöra