menu dblex
2ge
3slå
4avge
avla
föda
odla
5bilda
skapa
uppge
6alstra
bereda
kläcka
7avkasta
avsätta
upphäva
utsända
8generera
uppväcka
uttrycka
9framkalla
producera
tillverka
10framalstra
förfärdiga
åstadkomma
överbringa
11reproducera