menu dblex
2fd
4forn
5forna
förre
sista
äldre
6gången
senior
7senaste
svunnen
8emeritus
förliden
tidigare
9förfluten
förgången
sistkomna
sistliden
tidigaste
10föregående
sistkommen
11förstnämnda
12förutvarande
13sistförflutna
tillryggalagd