menu dblex
2ed
3bro
4band
rutt
5kanal
löfte
parti
plikt
skarv
6ansvar
trafik
utbyte
7allians
junktur
komplex
kontakt
känning
passage
rapport
samband
umgänge
8beröring
förening
lägenhet
relation
åtagande
övergång
9affärsvän
försäkran
gemenskap
åliggande
10anknytning
anslutning
bekantskap
engagemang
försäkring
lägenheter
obligation
relationer
samfärdsel
sammanhang
skuldebrev
skuldsedel
skyldighet
utfästelse
11association
förhållande
kombination
samfärdsled
12bekantskaper
förbindelser
förknippning
förpliktelse
13föreningsband
försänkningar
juxtaposition
kommunikation
korrespondens
mellanhavande
sammanfogning
14förbindelseled
idéassociation
sammansättning
skeppslägenhet
15kommunikationer
korrespondenter
sammanställning
16förbindelselinje
skuldförbindelse
tacksamhetsskuld
17kommunikationsled