menu dblex
4fack
fält
gods
mark
rike
sfär
tomt
ägor
5gebit
6område
räjong
7domäner
egendom
fögderi
9fastighet
kronogods
10besittning
11jordegendom
specialitet
12statsegendom