menu dblex
4gård
gärd
kort
pant
prov
skäl
stöd
5betyg
grund
hemul
intyg
6attest
belägg
besked
diplom
papper
symtom
tecken
7exempel
vitsord
yttring
8argument
indicium
9kriterium
styrkande
tillstånd
underpant
vedermäle
10certifikat
vårdtecken
11bekräftelse
bestyrkande
vittnesbörd
13nådevedermäle