menu dblex
4asyl
hägn
stöd
vård
värn
5hjälp
skydd
skärm
6eskort
förvar
hägnad
omsorg
ynnest
7beskärm
fristad
försvar
garanti
uppsikt
8hjälpare
trygghet
9auspicier
befordran
omvårdnad
understöd
10beskyddare
protektion
uppmuntran
11övervakning
13beskyddarskap
förmyndarskap