menu dblex
4mota
5hejda
6avböja
avvisa
bemöta
hindra
parera
7avhålla
avstyra
avvända
8avlägsna
försvara
gendriva
9förebygga
förekomma
förhindra
utestänga
10vederlägga
11omintetgöra
tillbakaslå
undertrycka
12tillbakavisa