menu dblex
4avge
5sälja
7avfärda
avlåtas
avlämna
avsända
avyttra
utfärda
8försälja
överlåta
9expediera
överlämna