menu dblex
5avstå
sälja
6beröva
cedera
7avyttra
8föryttra
överlåta