menu dblex
3spå
tro
åta
4anse
mena
taga
5antas
följa
gilla
gissa
godta
hylla
motta
nappa
uppta
6antaga
ponera
7beräkna
biträda
erkänna
fingera
förmoda
godtaga
mottaga
mönstra
omfatta
8anställa
emottaga
godkänna
hörsamma
knäsätta
samtycka
tillämpa
9acceptera
antagande
postulera
presumera
supponera
10förutsätta
tillstyrka