menu dblex
4ange
föra
leda
säga
5nämna
uppge
yttra
6citera
förete
omtala
vittna
återge
7andraga
berätta
framdra
genmäla
meddela
omnämna
taktera
vägleda
åberopa
8dirigera
förebära
förklara
redogöra
relatera
uttrycka
9framdraga
framhålla
framlägga
företräda
10framställa
förebringa
kommendera