menu dblex
6anvisa
uppdra
ålägga
7föreslå
förorda
ombetro
påbjuda
pålägga
uppmana
8anförtro
tillråda
uppdraga
9framhålla
överlämna
10föreskriva
tillstyrka
11förständiga
12rekommendera