menu dblex
2ta
3tro
4anta
axla
låta
taga
5godta
motta
nappa
sluka
uppta
6anamma
antaga
fördra
svälja
överta
7erkänna
godtaga
mottaga
8godkänna
9resignera
10accepteras
efterkomma