menu dblex
6ackord
likhet
trohet
7analogi
endräkt
enighet
harmoni
samspel
sympati
8beröring
enlighet
förstånd
homologi
passning
samklang
symmetri
9frändskap
gemenskap
identitet
kongruens
parallell
släktskap
10färgackord
koincidens
konkordans
proportion
sammanfall
snarlikhet
unanimitet
11enhällighet
förenlighet
förhållande
konformitet
samförstånd
uniformitet
12likformighet
motsvarighet
parallellism
13korrespondens
likställighet
samstämmighet
14beröringspunkt