menu dblex
2om
3hit
per
via
4kvar
ovan
slut
5bakom
drygt
förbi
genom
6bortom
gången
ovanpå
utanpå
utöver
7ovanför
8angående
passerad
utagerad
9förgången
10resterande
överbliven
11återstående
överstånden
12överstigande
13tillryggalagd