menu dblex
2ge
3eka
4ange
säga
visa
5härma
spela
tolka
6anföra
citera
7avbilda
besvara
skildra
upprepa
8avspegla
beskriva
beteckna
förtälja
gottgöra
omskriva
referera
relatera
uttrycka
återgiva
9framkalla
returnera
återkasta
återlämna
översätta
10framställa
föreställa
illustrera
rapportera
reflektera
registrera
11reproducera
återberätta
12interpretera
rekapitulera