menu dblex
2ge
3slå
4avla
dana
ernå
föda
göra
köpa
laga
låta
5bilda
komma
lända
ordna
skapa
sätta
uppnå
verka
vålla
väcka
6alstra
bereda
bringa
brygga
notera
orsaka
skaffa
stifta
ställa
utföra
åsamka
7bestyra
inrätta
medföra
uträtta
utverka
8anskaffa
anstifta
anställa
etablera
generera
prestera
tillfoga
uppdriva
upprätta
uppväcka
utarbeta
utveckla
9fabricera
framkalla
föranleda
förorsaka
producera
tillverka
10frambringa
frampressa
framskaffa
framställa
framtrolla
förfärdiga
11åstadkommas
åvägabringa
12tillförsäkra
14tillvägabringa